Foreningens vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen 5. februar 2020


§ 1 Foreningens navn er “Motionister i Viborg”.
§ 2 Foreningens formål er at etablere idrætsaktiviteter, konditions- og styrketræning samt styrke socialt samvær og godt kammeratskab.
§ 3 Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig dens formål.
§ 4 Ind- og udmeldelse af foreningen skal ske ved henvendelse til kassereren. Udmeldelse vil gælde fra udløbet af kontingentperioden.
§ 5 Bestyrelsen fastsætter kontingent og opkrævningsmetoder. Kontingentet er et årskontingent, som betales forud halvårligt. Såfremt et medlem ikke deltager i aktiviteterne i en periode, skal der alligevel betales kontingent.
§ 6 Bestyrelsen kan beslutte foreløbig at ekskludere et medlem, når den finder, at den pågældende har modarbejdet foreningen. Beslutningen skal forelægges på først følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, der træffer den endelige beslutning.
§ 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i januar-februar måned. Indkaldelse hertil sker med mindst 14 dages varsel i udsendt nyhedsbrev og ved opslag med angivelse af dagsorden, der mindst omfatter: a. Valg af dirigent.
b. Aflæggelse af beretning.
c. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
d. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
e. Valg til bestyrelsen.
f. Valg af suppleant til bestyrelsen.
g. Valg af revisor og suppleant for denne.
h. Eventuelt.

§ 8 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 10 % af medlemmerne er mødt. Stemmeret kan kun udøves personligt. Generalforsamlingens beslutninger kræver almindeligt stemmeflertal, dog kræves der til ændring af vedtægterne samt beslutning om foreningens opløsning tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte. Hvis der fremsættes ønske herom, skal skriftlig afstemning finde sted.

§ 9 Bestyrelsen kan beslutte afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse hertil skal ske med 14 dages varsel i udsendt nyhedsbrev og ved opslag med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er pligtig til at afholde ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftligt og motiveret krav herom.
§ 10 Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 7 medlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant, som alle vælges for en toårig periode.
Valgene
foretages således Lige år: 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisorsuppleant.
Ulige år: 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor.
§ 11 Umiddelbart efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen kan vælge en regnskabsfører, der ikke er valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler forretningerne imellem sig.
§ 12 Bestyrelsesmøde afholdes, når et bestyrelsesmedlem ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er givet mindst 2 dages varsel, og 4 medlemmer er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over alle bestyrelsesmøder, generalforsamlinger samt vigtige begivenheder føres beslutningsprotokol.
§ 13 Bestyrelsen repræsenterer foreningen. I økonomiske sager tegnes foreningen ved underskrift af formanden eller kassereren samt yderligere mindst et bestyrelsesmedlem, dog skal dokumenter vedrørende lån i samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom underskrives af den samlede bestyrelse.
§ 14 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren fører regnskabet og fremlægger det i revideret stand på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for bestyrelsen og revisorerne, og kassebeholdningen skal være til stede.
§ 15 Ved foreningens opløsning tages der på generalforsamlingen stilling til, hvortil foreningens aktiver overdrages. Foreningens formue skal ved eventuel opløsning gå til almennyttige/folkeoplysende formål iht. folkeoplysningslovens bestemmelser på området.

Copyright: Motionister i Viborg